Artikel 1. Definities

In deze studievoorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

  1. FABIUS: Fabius Opleidingen bv gevestigd aan de Dillehof 1 te Oosterhout, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer: 20106792.
  2. Cursus/Opleiding/Training/Afstandsonderwijs: vorm van onderwijs met directe of indirecte interactie tussen docent en cursist.
  3. Cursist: afnemer van één van de in artikel 1b. gedefinieerde diensten.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze studievoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die zijn afgesloten vanaf 23-12-2020 tussen FABIUS en cursist betreffende deelname aan of opdracht tot het houden van cursussen, trainingen en opleidingen. Deze studievoorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten die betrekking hebben op de koop van lesmateriaal.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 De overeenkomst tussen FABIUS en cursist komt tot stand door ontvangst van een inschrijfformulier via post, fax, e-mail, internet, of overhandiging. Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de cursist hiervan een elektronische en/of schriftelijke bevestiging.

3.2 Door ondertekening van een inschrijfformulier of digitale verzending van het inschrijfformulier stemt de cursist in met deze studievoorwaarden en met de verzorging van de cursus door FABIUS.

3.3 De cursist schrijft zich in voor de gehele cursus, dan wel de op het inschrijfformulier ingevulde modules.

3.4 Na ontvangst van een ingevuld inschrijfformulier is er sprake van een voorlopige inschrijving. De cursist wordt hiervan op de hoogte gesteld door middel van een schriftelijke bevestiging.

De inschrijving wordt definitief:

3.5 Voorlopige inschrijving gebeurt op basis van volgorde van binnenkomst. Indien een cursus vol is, kan de cursist op diens verzoek worden ingeschreven voor een cursus waarbinnen nog wel plaats is. De inschrijving voor de vervangende cursus gebeurt onder dezelfde voorwaarden als de oorspronkelijke cursus.

Artikel 4. Uitvoering cursussen

4.1 FABIUS verzorgt de cursus zoals deze op de website of in de brochure is omschreven.

4.2 Wijzigingen voorbehouden. Raadpleeg onze website dan ook regelmatig.

4.3 Inhalen/ uitstellen van lessen: De cursist schrijft zich in voor de duur van de gehele cursus. Bij verzuim van deelname aan de cursuslessen wordt geen cursusgeld, noch delen ervan, gerestitueerd.

4.4 Uitval docent: indien een docent door ziekte en/of verhindering niet in de mogelijkheid is om een les te verzorgen zal FABIUS vervanging regelen. Indien vervanging niet mogelijk is, zal de cursist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gebracht. In deze gevallen heeft de cursist geen recht op (schade)vergoeding. Cursist behoudt wel het recht op een inhaalles, die door FABIUS wordt georganiseerd.

4.5 Annulering van cursussen door FABIUS:

in geval van onvoldoende aanmeldingen voor een cursus is FABIUS gerechtigd de cursus te annuleren. Indien een cursus niet doorgaat wordt binnen 30 dagen na het verstrijken van de eerste lesdatum het betaalde cursusgeld gerestitueerd. Hierbij moet de cursist aangeven op welke rekening het bedrag teruggestort moet worden.

De cursist maakt geen aanspraak op vergoeding van eventueel geleden schade. FABIUS zal de cursist een aanbod doen om dezelfde cursus op een andere locatie / tijdstip te volgen, indien daar mogelijkheden voor zijn.

Artikel 5. Examens

5.1 Naast het afnemen van eigen examens, leidt FABIUS op voor examens van derden. De cursist dient zelf zorg te dragen voor tijdige aanmelding en/of inschrijving voor het examen bij de examinerende instantie. In de meeste gevallen brengt de examinerende instantie bij de cursist een geldbedrag in rekening voor het examen.

5.2 Op de website en in de brochures wordt kenbaar gemaakt wie de verantwoordelijke exameninstantie is.

Artikel 6. Annulering cursus (door cursist)

6.1 Indien er sprake is van een overeenkomst inzake een cursus met een vastgelegde startdatum geldt, na afloop van de bedenktijd van veertien dagen (zie artikel 7.2), de volgende annulerings­regeling:

  1. annulering voordat de cursus is begonnen geschiedt door middel van een schrijven of per e-mail;
  2. bij annulering tot 2 maanden voor aanvang van de cursus is de consument 10% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 50,-;
  3. bij annulering tussen 2 maanden en 1 maand voor aanvang van de cursus is de consument 20% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 50-;
  4. bij annulering tussen 1 maand en 2 weken voor aanvang van de cursus is de consument 30% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 50,-;
  5. bij annulering minder dan 2 weken voor aanvang van de cursus is de consument 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd.
  6. bij tussentijdse beëindiging van de cursus of indien cursist anderszins niet meer aan de cursus deelneemt, is de consument 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd plus 50% van de overeengekomen prijs naar rato van het aantal reeds verstreken lessen.

6.2 Overmacht: indien een cursist niet in staat is de cursus te volgen, kan de cursist FABIUS schriftelijk verzoeken deel te nemen aan een op een later tijdstip aan te vangen cursus onder de voorwaarde dat:

Indien cursist van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken dient hij dit voor aanvang van de lessen schriftelijk, per e-mail of per fax aan FABIUS door te geven. Er wordt 10% van het cursusgeld in rekening gebracht, met een minimum van € 50,-;

Deze mogelijkheid tot uitstel staat uitdrukkelijk los van de geldende betalingsverplichting.

Artikel 7. Beëindiging van de overeenkomst

7.1 De cursist kan een voor bepaalde tijd gesloten overeenkomst te allen tijde opzeggen. 

7.2 Gedurende veertien dagen na het sluiten van een overeenkomst met betrekking tot een cursus heeft de cursist het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.

7.3 Bij een overeenkomst die uitsluitend betrekking heeft op de koop van lesmateriaal heeft de cursist een termijn van veertien dagen waarbinnen hij de overeenkomst zonder opgaaf van redenen kan ontbinden. Deze termijn gaat in op de dag die volgt op de dag van ontvangst

van het lesmateriaal. De cursist dient het lesmateriaal terug te zenden.

7.4 Met inachtneming van het bepaalde in 7.5, heeft de cursist in geval van ontbinding overeenkomstig 7.2 en  7.3 recht op kosteloze terugbetaling van wat hij al heeft betaald. FABIUS betaalt zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig dagen na de ontbinding terug.

7.5 In geval van ontbinding overeenkomstig 7.2 en 7.3 dient de cursist eventueel van FABIUS ontvangen lesmateriaal zo spoedig mogelijk aangetekend aan FABIUS terug te zenden. Kosten voor retourzending zijn voor de cursist. Het terugzenden geschiedt voor risico van de cursist.

7.6 Indien de consument een beroep doet op de ontbindingsmogelijkheid uit 7.2 en 7.3 wordt, zonder dat de consument een boete is verschuldigd, een eventuele aanvullende overeenkomst van geldlening als betalingsregeling van FABIUS aan de cursist van rechtswege ontbonden.

7.7 Geen recht op ontbinding overeenkomstig 7.2 bestaat, als het onderwijs door FABIUS met instemming van de cursist is begonnen, voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.

Artikel 8. Prijzen

8.1 De opgegeven prijzen van cursussen zijn prijzen in euro's en vrijgesteld van btw. Prijzen van lesmateriaal zijn inclusief btw. De lesgelden zijn inclusief boeken en examengeld tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.

8.2 De prijzen zoals FABIUS deze in haar brochures, op haar website of anderszins kenbaar heeft gemaakt, kunnen te allen tijden gewijzigd worden. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar nog vóór aanvang van het onderwijs c.q. aflevering van het lesmateriaal een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs.

8.3 De consument heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als na drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, maar nog vóór aanvang van het onderwijs c.q. aflevering van het lesmateriaal, de prijs wordt verhoogd.

8.4 Lid 2 en 3 zijn niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien.

Artikel 9. Levering lesmateriaal

9.1 FABIUS levert het lesmateriaal tijdig aan de cursist.

Het door de cursist bestelde lesmateriaal wordt zover mogelijk voor de aanvang van de cursus verzonden naar het op het aanmeldingsformulier vermelde adres, dan wel in de klas uitgedeeld.

9.2 Verkeerd of beschadigd lesmateriaal wordt door FABIUS vervangen, indien dit aan FABIUS toe te rekenen is.

9.3 De cursist krijgt het door FABIUS verstrekte lesmateriaal pas in eigendom nadat het volledig verschuldigde lesgeld is voldaan.

9.4 Copyright van alle door FABIUS gebruikte lesmateriaal en examens berust bij FABIUS, tenzij nadrukkelijk anders vermeld in het lesmateriaal.

Artikel 10. Betaling

10.1 Na ontvangst van het schriftelijke of elektronische inschrijfformulier door FABIUS is de cursist het gehele cursusgeld aan FABIUS verschuldigd. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar door FABIUS. Indien sprake is van termijnbetaling zoals vermeld in artikel 10.6, zijn bedragen later opeisbaar.

10.2 Betaling dient te geschieden voor of op de vervaldatum die op de factuur is vermeld. De cursist is in verzuim vanaf het verstrijken van de vervaldatum. FABIUS zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de cursist de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering, alsnog te betalen.

10.3 Wanneer het cursusgeld niet, niet tijdig of niet volledig wordt voldaan, is FABIUS gerechtigd boven het verschuldigde cursusgeld, ook wettelijke rente, (buitenrechtelijke) incassokosten en administratiekosten aan de cursist in rekening te brengen.

10.4 Gedurende de behandeling van een klacht of geschil conform het in artikel 12 en 13 bepaalde, zal FABIUS het in rekening brengen van rente en invorderingskosten opschorten.

10.5 Indien de cursist op het inschrijfformulier aangeeft het studiemateriaal via FABIUS te willen bestellen, geldt hetgeen wat in voorgaande leden ten aanzien van de betaling van het cursusgeld is bepaald ook voor de betaling van het boekengeld, met dien verstande dat restitutie van boekengeld mogelijk is, mits deze ongeopend teruggestuurd worden binnen 7 werkdagen na ontvangst.

10.6 Betaling in termijnen is mogelijk voor zover dit op de website en in de brochure staat aangegeven.

10.7 De cursist die het cursusgeld via een automatische incasso in maandelijkse termijnen van zijn/haar giro/bankrekening laat afschrijven, heeft het recht een automatische afboeking binnen 30 dagen terug te laten boeken. De cursist dient zijn/haar bank daar tijdig opdracht toe te geven. Het onrechtmatig storneren van de betaling bevrijdt de cursist echter niet van zijn betalingsverplichting.

Artikel 11. Privacy

Door cursisten verstrekte informatie wordt door FABIUS, haar personeel en/of voor haar werkzame personen vertrouwelijk behandeld. FABIUS zal deze informatie alleen gebruiken om de cursist te (blijven) informeren over haar opleidingen of daaraan gerelateerde informatie. Hierbij houdt FABIUS zich aan de eisen zoals deze in de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn vastgesteld.

Artikel 12. Vragen en klachten

FABIUS streeft ernaar om vragen en klachten binnen een termijn van 5 werkdagen te beantwoorden, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Zie voor de volledige klachtenprocedure: https://www.fabiusopleidingen.nl/klachtenprocedure/

Fabius Opleidingen
Oosterhout