1. Algemeen

1.1 Toelatingseisen

Fabius Opleidingen heeft géén open toelating tot de examens. Deelname is voorbehouden aan de cursisten van Fabius Opleidingen. Voor het volgen van de opleidingen gelden geen specifieke eisen ten aanzien van de vooropleiding van de kandidaat.

1.2 Identificatie

Bij deelname aan een van onze opleidingen moet de kandidaat bij aanvang van de opleiding en bij ieder examen zich kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs.

1.3 Benodigdheden voor de kandidaten tijdens het examen

Voor de schriftelijke examens hebben de kandidaten nodig:

Indien het noodzakelijk is dat hiervan wordt afgeweken, dan zal dit vooraf aan de docent en de kandidaten kenbaar worden gemaakt. Voor de examinering van de praktijkvaardigheden op de computer worden door Fabius Opleidingen laptops ter beschikking gesteld. De voor examinering noodzakelijke documenten worden aangeleverd op losse gegevensdragers (bijvoorbeeld USB sticks).

2. Procedures examens

2.1 Examenleider

Tijdens het examen is een examenleider aanwezig. De examenleider is iemand die door Fabius Opleidingen is aangewezen. Deze persoon is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken op de locatie zelf (tafels uit elkaar, rust, aanwezigheid van de benodigde materialen, etc.). Hij moet objectief beoordelen of het examen naar behoren verloopt. Hij controleert of alle examenopgaven zijn ingenomen (ook de niet-gebruikte). Wanneer gebruik gemaakt is van papier voor het maken van notities, dan moet dat door de examenleider ook worden ingenomen en samen met de examens worden geretourneerd aan Fabius Opleidingen.

2.2 Frauduleus handelen

De examenleider is bevoegd kandidaten die zich voor, tijdens en/of na het examen naar zijn oordeel aantoonbaar aan frauduleus handelen hebben schuldig gemaakt, van verdere deelneming aan het examen uit te sluiten. Onder frauduleus handelen wordt verstaan het bedrieglijk handelen van een kandidaat dat er op gericht is het vormen van een juist oordeel over zijn kennis en vaardigheden te belemmeren of onmogelijk te maken. De examenleider brengt de kandidaat op de hoogte van zijn bevindingen. Het werk van de betrokken kandidaat wordt niet beoordeeld en er wordt geen resultaat verstrekt.

2.3 De kandidaat

De kandidaat dient ruim voor aanvang van het examen aanwezig te zijn, zodat het examen op het aangegeven tijdstip kan starten. Bij te laat komen beslist de examenleider of de kandidaat alsnog mag starten met het examen. Het is de kandidaat niet toegestaan het examenlokaal binnen 50 minuten na aanvang te verlaten.

Na aanvang van het examen tot en met het verlaten van de examenruimte is het, in verband met beëindiging van het examen, de kandidaat niet toegestaan:

Na afloop van het examen dient de kandidaat de uitwerking van het examen, alle daartoe verstrekte informatie en gemaakte notities in te leveren bij de examenleider.

3. Beoordeling en normering

De uitwerkingen van de schriftelijke examens worden in beginsel door één persoon beoordeeld met inachtneming van de beoordelingsnormen zoals die aangegeven zijn in de uitwerking van de examens. Een tweede beoordelaar kan steekproefsgewijs worden ingeschakeld.

De beoordeling van de examens wordt uitgedrukt in een geheel cijfer zonder decimalen. Bij de afronding dient het decimaal 5 of hoger naar boven en het decimaal 4 of lager naar beneden te worden afgerond. Indien een examen door twee mensen is beoordeeld, is het gemiddelde van de twee cijfers na afronding het eindresultaat.

4. Inhoud, diploma’s en beoordeling

4.1 Inhoud, diploma en beoordeling Receptioniste / Telefoniste

De opleiding Receptioniste / Telefoniste bestaat uit de volgende modules:

Per module wordt een examen afgenomen. Voor het behalen van het diploma dient de kandidaat voor deze examens gemiddeld minimaal het cijfer 6 te hebben. Dat betekent een minimum puntentotaal voor de 3 modules van 18. Verder moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

4.2 Inhoud, diploma en beoordeling Administratief Medewerker

De opleiding Administratief Medewerker bestaat uit de volgende modules:

Per module wordt een examen afgenomen. Voor het behalen van het diploma dient de kandidaat voor deze examens gemiddeld minimaal het cijfer 6 te hebben. Dat betekent een minimum puntentotaal voor de 5 modules van 30. Verder moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

4.3 Inhoud, diploma en beoordeling Financieel Administratief Medewerker

De opleiding Financieel Administratief Medewerker bestaat uit de opleiding Administratief Medewerker en de vervolgopleiding Financieel Administratief Medewerker. Om het diploma voor de opleiding Financieel Administratief Medewerker te kunnen behalen, moet eerst het diploma Administratief Medewerker zijn behaald. De vervolgopleiding Financieel Administratief Medewerker bestaat uit de volgende module:

Voor deze module wordt een examen afgenomen. Voor het behalen van het diploma Financieel Administratief Medewerker dient de kandidaat – naast het diploma voor Administratief Medewerker - voor deze module minimaal het cijfer 6 te behalen.

4.4 Inhoud, diploma en beoordeling Secretaresse

De opleiding Secretaresse bestaat uit de opleiding Administratief Medewerker en de vervolgopleiding Secretaresse. Om het diploma voor de opleiding Secretaresse te kunnen behalen, moet eerst het diploma Administratief Medewerker zijn behaald. De vervolgopleiding Secretaresse bestaat uit de volgende modules:

Per module wordt een examen afgenomen. Voor het behalen van het diploma Secretaresse dient de kandidaat – naast het diploma voor Administratief Medewerker - voor deze modules gemiddeld minimaal het cijfer 6 te behalen en voor geen van de modules mag een cijfer lager dan 5 worden behaald.

4.5 Inhoud, diploma en beoordeling Commercieel Administratief Medewerker

De opleiding Commercieel Administratief Medewerker bestaat uit de opleiding Administratief Medewerker en de vervolgopleiding Commercieel Administratief Medewerker. Om het diploma voor de opleiding Commercieel Administratief Medewerker te kunnen behalen, moet eerst het diploma Administratief Medewerker zijn behaald. De vervolgopleiding  Commercieel Administratief Medewerker bestaat uit de volgende modules:

Per module wordt een examen afgenomen. Voor het behalen van het diploma Commercieel Administratief Medewerker dient de kandidaat – naast het diploma voor Administratief Medewerker - voor deze modules gemiddeld minimaal het cijfer 6 te behalen en voor geen van de modules mag een cijfer lager dan 5 worden behaald.

4.6 Inhoud, diploma en beoordeling Projectmedewerker

De opleiding Projectmedewerker bestaat uit de opleiding Administratief Medewerker en de vervolgopleiding Projectmedewerker. Om het diploma voor de opleiding Projectmedewerker te kunnen behalen, moet eerst het diploma Administratief Medewerker zijn behaald. De vervolgopleiding Projectmedewerker bestaat uit de volgende module:

Voor deze module wordt een examen afgenomen. Voor het behalen van het diploma Projectmedewerker dient de kandidaat – naast het diploma voor Administratief Medewerker - voor deze module minimaal het cijfer 6 te behalen.

4.7 Inhoud, diploma en beoordeling Verkoopmedewerker

De opleiding Verkoopmedewerker bestaat uit de opleiding Administratief Medewerker en de vervolgopleiding Verkoopmedewerker. Om het diploma voor de opleiding Verkoopmedewerker te kunnen behalen, moet eerst het diploma Administratief Medewerker zijn behaald. De vervolgopleiding Verkoopmedewerker bestaat uit de volgende module:

Voor deze module wordt een examen afgenomen. Voor het behalen van het diploma Verkoopmedewerker dient de kandidaat – naast het diploma voor Administratief Medewerker - voor deze module minimaal het cijfer 6 te behalen.

4.8 Inhoud, diploma en beoordeling Medewerker Klantenservice

De opleiding Medewerker Klantenservice bestaat uit de opleiding Administratief Medewerker en de vervolgopleiding Medewerker Klantenservice. Om het diploma voor de opleiding Medewerker Klantenservice te kunnen behalen, moet eerst het diploma Administratief Medewerker zijn behaald. De vervolgopleiding Medewerker Klantenservice bestaat uit de volgende module:

Voor deze module wordt een examen afgenomen. Voor het behalen van het diploma Medewerker Klantenservice dient de kandidaat – naast het diploma voor Administratief Medewerker - voor deze module minimaal het cijfer 6 te behalen.

4.9 Inhoud, diploma en beoordeling Commercieel Medewerker Binnendienst

De opleiding Commercieel Medewerker Binnendienst bestaat uit de opleiding Administratief Medewerker en de vervolgopleiding Commercieel Medewerker Binnendienst. Om het diploma voor de opleiding Commercieel Medewerker Binnendienst te kunnen behalen, moet eerst het diploma Administratief Medewerker zijn behaald. De vervolgopleiding  Commercieel Medewerker Binnendienst bestaat uit de volgende module:

Voor deze module wordt een examen afgenomen. Voor het behalen van het diploma Commercieel Medewerker Binnendienst dient de kandidaat – naast het diploma voor Administratief Medewerker - voor deze module minimaal het cijfer 6 te behalen.

4.10 Inhoud, diploma en beoordeling Commercieel Medewerker Buitendienst

De opleiding Commercieel Medewerker Buitendienst bestaat uit de opleiding Administratief Medewerker en de vervolgopleiding Commercieel Medewerker Buitendienst. Om het diploma voor de opleiding Commercieel Medewerker Buitendienst te kunnen behalen, moet eerst het diploma Administratief Medewerker zijn behaald. De vervolgopleiding Commercieel Medewerker Buitendienst bestaat uit de volgende module:

Voor deze module wordt een examen afgenomen. Voor het behalen van het diploma Commercieel Medewerker Buitendienst dient de kandidaat – naast het diploma voor Administratief Medewerker - voor deze module minimaal het cijfer 6 te behalen.

4.11 Inhoud, diploma en beoordeling Contactcentermedewerker

De opleiding Contactcentermedewerker bestaat uit de opleiding Administratief Medewerker en de vervolgopleiding Contactcentermedewerker. Om het diploma voor de opleiding Contactcentermedewerker te kunnen behalen, moet eerst het diploma Administratief Medewerker zijn behaald. De vervolgopleiding Contactcentermedewerker bestaat uit de volgende module:

Voor deze module wordt een examen afgenomen. Voor het behalen van het diploma Contactcentermedewerker dient de kandidaat – naast het diploma voor Administratief Medewerker - voor deze module minimaal het cijfer 6 te behalen.

4.12 Inhoud, diploma en beoordeling Management Assistent

De opleiding Management Assistent bestaat uit de opleiding Administratief Medewerker en de vervolgopleiding Management Assistent. Om het diploma voor de opleiding Management Assistent te kunnen behalen, moet eerst het diploma Administratief Medewerker zijn behaald. De vervolgopleiding Management Assistent bestaat uit de volgende modules:

Per module wordt een examen afgenomen. Voor het behalen van het diploma Management Assistent dient de kandidaat – naast het diploma voor Administratief Medewerker - voor deze modules gemiddeld minimaal het cijfer 6 te behalen en voor geen van de modules mag een cijfer lager dan 5 worden behaald.

4.13 Inhoud, diploma en beoordeling Office Manager

De opleiding Office Manager bestaat uit de opleiding Administratief Medewerker en de vervolgopleiding Office Manager. Om het diploma voor de opleiding Office Manager te kunnen behalen, moet eerst het diploma Administratief Medewerker zijn behaald. De vervolgopleiding Office Manager bestaat uit de volgende modules:

Per module wordt een examen afgenomen. Voor het behalen van het diploma Office Manager dient de kandidaat – naast het diploma voor Administratief Medewerker - voor deze modules gemiddeld minimaal het cijfer 6 te behalen en voor geen van de modules mag een cijfer lager dan 5 worden behaald.

4.14 Inhoud, diploma en beoordeling Accountmanager

De opleiding Accountmanager bestaat uit de opleiding Administratief Medewerker en de vervolgopleiding Accountmanager. De vervolgopleiding Accountmanager bestaat uit de volgende onderdelen:

Per onderdeel wordt een examen afgenomen. Voor het behalen van het diploma Accountmanager dient de kandidaat naast het diploma voor Administratief Medewerker voor beide onderdelen minimaal het cijfer 6 te hebben behaald.

4.15 Diploma

Indien de kandidaat is geslaagd, dan ontvangt hij een diploma. Indien een kandidaat zijn examenwerk wenst in te zien, dan dient de kandidaat schriftelijk een verzoek in te dienen om een afspraak te maken met het hoofdkantoor van Fabius Opleidingen. Het werk kan tot vier weken na de examenuitslag op het hoofdkantoor van Fabius Opleidingen worden ingezien.

5. Examens

Alle examens behorend bij een opleiding dienen binnen 3 maanden na de laatste les van de betreffende opleiding te zijn afgelegd. 

6. Herkansingsregeling

Per opleiding mag 1 keer kosteloos worden herkanst. Voor ieder volgend herexamen worden kosten in rekening gebracht.

Het aantal kosteloze herexamens per (vervolg)opleiding staat hieronder aangegeven:

Het aantal kosteloze herexamens voor alle in het overzicht hierboven niet genoemde opleidingen kan op basis van het bovenstaande overzicht worden bepaald.

Een kandidaat mag maximaal 2 herexamens per module afleggen. Voor ieder herexamen geldt dat het cijfer van het examen waarvoor is herkanst wordt vervangen door het cijfer van het herexamen, ook al is het cijfer van het herexamen lager. Alle herexamens voor een opleiding dienen binnen 3 maanden na de laatste les van de betreffende opleiding te zijn afgelegd. Na het versturen van de cijferlijst door Fabius Opleidingen aan de kandidaat is het niet meer mogelijk te herkansen. Hierbij is de datum van verzending van de cijferlijst door Fabius Opleidingen bepalend.

7. Afzeggen (her)examen

Per (her)examen mag maximaal 1 keer kosteloos worden afgezegd mits dit uiterlijk 24 uur voor het (her)examen per e-mail is doorgegeven. In ieder ander geval worden kosten in rekening gebracht. Afzeggingen dienen uitsluitend per e-mail te worden doorgegeven aan info@fabiusopleidingen.nl.

8. Bezwaar en beroep

Een kandidaat kan tegen de uitslag van een examen bezwaar aantekenen. De kandidaat dient daarvoor binnen twee weken na bekendmaking van de uitslag zijn inhoudelijke argumenten betreffende het examen schriftelijk kenbaar te maken aan de directie van Fabius Opleidingen. Aan de procedure betreffende het indienen van een bezwaarschrift zijn kosten verbonden. De beoordeling van het examen van de kandidaat wordt voor zover mogelijk opnieuw gedaan, zijnde de herbeoordeling. De directie neemt de geuite bezwaren en de herbeoordeling met motivering van de oorspronkelijke corrector(en) in overweging. De beoordeling die voortvloeit uit de herbeoordeling wordt in plaats gesteld van het oorspronkelijke resultaat. Dit houdt in dat het resultaat niet alleen omhoog maar ook omlaag kan gaan of gelijk blijft. De kandidaat wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van het besluit op zijn bezwaar. De beoordeling die wordt vastgesteld na behandeling van het bezwaarschrift is bindend.

9. Bijzondere gevallen

In bijzondere gevallen kan de directie besluiten dat een kandidaat op een andere wijze één of meer examens aflegt. Onder bijzondere gevallen wordt verstaan:

Om in aanmerking te komen voor een of meer van bovenstaande aanpassingen, moet een schriftelijk verzoek worden ingediend bij het hoofdkantoor van Fabius Opleidingen. In dit verzoek moet duidelijk worden aangegeven welke aanpassing gewenst is en wat daarvoor de reden is. Dit moet, indien vereist, gepaard gaan met een schriftelijke verklaring van een deskundige en, indien niet vereist bij voorkeur gepaard gaan met een schriftelijke verklaring.