1. Algemeen

1.1 Toelatingseisen

Fabius Opleidingen heeft géén open toelating tot de examens. Deelname is voorbehouden aan de cursisten van Fabius Opleidingen. Voor het volgen van de opleidingen gelden geen eisen ten aanzien van de vooropleiding van de kandidaat.

1.2 Identificatie

Bij deelname aan een van onze opleidingen moet de kandidaat bij aanvang van de opleiding en bij ieder examen zich identificeren met een geldig identiteitsbewijs.

1.3 Benodigdheden voor de kandidaten tijdens het examen

Voor de schriftelijke examens hebben de kandidaten nodig:

Indien het noodzakelijk is dat hiervan wordt afgeweken, dan zal dit vooraf aan de docent en de kandidaten kenbaar worden gemaakt.
Voor de examinering van de praktijkvaardigheden op de computer worden door Fabius Opleidingen laptops ter beschikking gesteld. De voor examinering noodzakelijke documenten worden aangeleverd op losse gegevensdragers (bijvoorbeeld USB sticks).

2. Procedures examens

2.1 Examenleider

Tijdens het examen is een examenleider aanwezig. De examenleider is iemand die door Fabius Opleidingen is aangewezen. Deze persoon is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken op de locatie zelf (tafels uit elkaar, rust, aanwezigheid van de benodigde materialen, etc.). Hij moet objectief beoordelen of het examen naar behoren verloopt. Hij controleert of alle examenopgaven terug gaan naar Fabius Opleidingen (ook de niet-gebruikte). Wanneer gebruik gemaakt is van papier voor het maken van notities, dan moet dat door de examenleider worden ingenomen en samen met de examens worden geretourneerd aan Fabius Opleidingen.

Frauduleus handelen

De examenleider is bevoegd kandidaten die zich voor, tijdens en/of na het examen naar zijn oordeel aantoonbaar aan frauduleus handelen hebben schuldig gemaakt, van verdere deelneming aan het examen uit te sluiten. Onder frauduleus handelen wordt verstaan het bedrieglijk handelen van een kandidaat dat er op gericht is het vormen van een juist oordeel over zijn kennis en vaardigheden te belemmeren of onmogelijk te maken. De examenleider brengt de kandidaat op de hoogte van zijn bevindingen. Het werk van de betrokken kandidaat wordt niet beoordeeld en er wordt geen resultaat verstrekt.

2.2 De kandidaat

De kandidaat dient ruim voor aanvang van het examen aanwezig te zijn, zodat het examen op het aangegeven tijdstip kan starten. Bij te laat komen beslist de examenleider of de kandidaat alsnog mag starten met het examen.
Het is de kandidaat niet toegestaan het examenlokaal binnen 50 minuten na aanvang te verlaten.

Na aanvang van het examen tot en met het verlaten van de examenruimte is het, in verband met beëindiging van het examen, de kandidaat niet toegestaan:

Na afloop van het examen dient de kandidaat de uitwerking van het examen, alle daartoe verstrekte informatie en gemaakte notities in te leveren bij de examenleider.

3. Beoordeling en normering

De uitwerkingen van de schriftelijke examens worden in beginsel door één persoon beoordeeld met inachtneming van de beoordelingsnormen zoals die aangegeven zijn in de uitwerking van de examens. Een tweede beoordelaar wordt steekproefsgewijs ingeschakeld.

De beoordeling van de examens wordt uitgedrukt in een geheel cijfer zonder decimalen. Bij de afronding dient het decimaal 5 of hoger naar boven en het decimaal 4 of lager naar beneden te worden afgerond. Indien een examen door twee mensen is beoordeeld, is het gemiddelde van de twee cijfers na afronding het eindresultaat.

4. Inhoud diploma’s en eindbeoordeling

4.1 Inhoud diploma Receptioniste / Telefoniste

Het schriftelijke examen Receptioniste / Telefoniste bestaat uit de volgende modules:

Voor het behalen van het diploma dient de kandidaat gemiddeld minimaal het cijfer zes te hebben. Dat betekent een minimum puntentotaal voor de 3 modules van 18. Daarbij moet ook aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

4.2 Inhoud diploma Administratief Medewerker

De opleiding Administratief Medewerker bestaat uit de opleiding Receptioniste / Telefoniste plus de vervolgopleiding Administratief Medewerker. Om het diploma  voor de opleiding Administratief Medewerker te kunnen behalen, moet eerst de opleiding Receptioniste / Telefoniste met goed gevolg zijn afgelegd De vervolgopleiding Administratief Medewerker bestaat uit de volgende modules:

Voor het behalen van het diploma dient de kandidaat gemiddeld minimaal het cijfer zes te hebben. Dat betekent een minimum puntentotaal voor de 5 modules van 30. Daarbij moet ook aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

4.3 Inhoud diploma Financieel Administratief Medewerker

Om het diploma voor de opleiding Financieel Administratief Medewerker te kunnen behalen, moet eerst de opleiding Administratief Medewerker met goed gevolg zijn afgelegd. Het aanvullende schriftelijke examen voor  de opleiding Financieel Administratief Medewerker bestaat uit de volgende modules:

Voor het behalen van het diploma dient de kandidaat gemiddeld minimaal het cijfer zes te hebben. Dat betekent een minimum puntentotaal voor de 2 modules van 12. Geen van de resultaten mag lager zijn dan 5.

4.4 Inhoud diploma Secretaresse

Om het diploma  voor de opleiding Secretaresse te kunnen behalen, moet eerst de opleiding Administratief Medewerker met goed gevolg zijn afgelegd. Het aanvullende schriftelijke examen voor de opleiding Secretaresse bestaat uit de volgende modules:

Voor het behalen van het diploma dient de kandidaat voor deze modules gemiddeld minimaal het cijfer zes te hebben. Dat betekent een minimum puntentotaal voor de 3 modules van 18. Geen van de resultaten mag lager zijn dan 5.

4.5 Inhoud diploma Commercieel Administratief Medewerker

Om het diploma voor de opleiding Commercieel Administratief Medewerker te kunnen behalen, moet eerst de opleiding Administratief Medewerker met goed gevolg zijn afgelegd. Het aanvullende schriftelijke examen voor  de opleiding Commercieel Administratief Medewerker bestaat uit de volgende modules:

Voor het behalen van het diploma dient de kandidaat gemiddeld minimaal het cijfer zes te hebben. Dat betekent een minimum puntentotaal voor de 2 modules van 12. Geen van de resultaten mag lager zijn dan 5.

4.6 Inhoud diploma Projectmedewerker

Om het diploma voor de opleiding Projectmedewerker te kunnen behalen, moet eerst de opleiding Administratief Medewerker met goed gevolg zijn afgelegd. Het aanvullende schriftelijke examen voor  de opleiding Projectmedewerker bestaat uit de volgende module:

Voor het behalen van het diploma dient de kandidaat gemiddeld minimaal het cijfer zes te hebben.

4.7 Inhoud diploma Verkoopmedewerker

Om het diploma voor de opleiding Verkoopmedewerker te kunnen behalen, moet eerst de opleiding Administratief Medewerker met goed gevolg zijn afgelegd. Het aanvullende schriftelijke examen voor  de opleiding Verkoopmedewerker bestaat uit de volgende module:

Voor het behalen van het diploma dient de kandidaat gemiddeld minimaal het cijfer zes te hebben.

4.8 Inhoud diploma Medewerker Klantenservice

Om het diploma voor de opleiding Medewerker Klantenservice te kunnen behalen, moet eerst de opleiding Administratief Medewerker met goed gevolg zijn afgelegd. Het aanvullende schriftelijke examen voor  de opleiding Medewerker Klantenservice bestaat uit de volgende module:

Voor het behalen van het diploma dient de kandidaat gemiddeld minimaal het cijfer zes te hebben.

4.9 Inhoud diploma Commercieel Medewerker Binnendienst

Om het diploma voor de opleiding Commercieel Medewerker Binnendienst te kunnen behalen, moet eerst de opleiding Administratief Medewerker met goed gevolg zijn afgelegd. Het aanvullende schriftelijke examen voor  de opleiding Commercieel Medewerker Binnendienst bestaat uit de volgende modules:

Voor het behalen van het diploma dient de kandidaat gemiddeld minimaal het cijfer zes te hebben. Dat betekent een minimum puntentotaal voor de 2 modules van 12. Geen van de resultaten mag lager zijn dan 5.

4.10 Inhoud diploma Commercieel Medewerker Buitendienst

Om het diploma voor de opleiding Commercieel Medewerker Buitendienst te kunnen behalen, moet eerst de opleiding Administratief Medewerker met goed gevolg zijn afgelegd. Het aanvullende schriftelijke examen voor  de opleiding Commercieel Medewerker Buitendienst bestaat uit de volgende modules:

Voor het behalen van het diploma dient de kandidaat gemiddeld minimaal het cijfer zes te hebben. Dat betekent een minimum puntentotaal voor de 2 modules van 12. Geen van de resultaten mag lager zijn dan 5.

4.11 Inhoud diploma Contactcentermedewerker

Om het diploma voor de opleiding Contactcentermedewerker te kunnen behalen, moet eerst de opleiding Administratief Medewerker met goed gevolg zijn afgelegd. Het aanvullende schriftelijke examen voor de opleiding Contactcentermedewerker bestaat uit de volgende module:

Voor het behalen van het diploma dient de kandidaat gemiddeld minimaal het cijfer zes te hebben.

 4.12 Diploma

Indien de kandidaat is geslaagd, dan ontvangt hij/zij een diploma. Indien een kandidaat zijn examenwerk wenst in te zien, dan dient de kandidaat schriftelijk een verzoek in te dienen om een afspraak te maken met het hoofdkantoor van Fabius Opleidingen. Het werk kan tot vier weken na de examenuitslag op het hoofdkantoor van Fabius Opleidingen worden ingezien.

5. Herkansingsregeling

Indien een kandidaat niet voldoet aan de gestelde voorwaarden voor het behalen van een diploma, dan mag hij voor één van de modules kosteloos een herexamen afleggen, ongeacht het cijfer dat voor dit onderdeel is behaald. Kosteloze herkansingen dienen binnen 3 maanden na de oorspronkelijke einddatum van de opleiding te zijn benut.
Een kandidaat mag maximaal 2 herexamens per module afleggen. Met uitzondering van het eerste herexamen, zal voor ieder herexamen kosten in rekening worden gebracht.
Indien een kandidaat wel voldoet aan de gestelde voorwaarden voor het behalen van een diploma, dan mag hij voor iedere module, ongeacht het cijfer dat voor betreffende module is behaald, 1 herexamen doen waarbij het cijfer van het herexamen als cijfer geldt voor betreffende module. Dit geldt ook als de kandidaat daardoor niet (meer) voldoet aan de voorwaarden voor het behalen van het diploma.

6. Bezwaar en beroep

Een kandidaat kan tegen de uitslag van een examen bezwaar aantekenen. De kandidaat dient daarvoor binnen twee weken na bekendmaking van de uitslag zijn inhoudelijke argumenten betreffende het examen schriftelijk kenbaar te maken bij het management van Fabius Opleidingen. Aan de procedure betreffende het indienen van een bezwaarschrift zijn kosten verbonden.
De uitwerkingen en/of prestaties van de kandidaat worden voor zover mogelijk opnieuw beoordeeld. Het management neemt de geuite bezwaren en de herbeoordeling met motivering van de oorspronkelijke corrector(en) in overweging. Het resultaat dat voortvloeit uit de herbeoordeling wordt in plaats gesteld van het oorspronkelijke resultaat. Dit houdt in dat het resultaat niet alleen omhoog maar ook omlaag kan gaan of gelijk blijft. De kandidaat wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van het besluit op zijn bezwaar. Het resultaat dat wordt vastgesteld na behandeling van het bezwaarschrift is bindend.

7. Bijzondere gevallen

In bijzondere gevallen kan de directie besluiten dat een kandidaat op een andere wijze één of meer examens aflegt. Onder bijzondere gevallen wordt verstaan:

Om in aanmerking te komen voor een of meer van bovenstaande aanpassingen, moet een schriftelijk verzoek worden ingediend bij het hoofdkantoor van Fabius Opleidingen in Oosterhout. In dit verzoek moet duidelijk worden aangegeven welke aanpassing gewenst is en wat daarvoor de reden is. Dit moet bij voorkeur gepaard gaan met een schriftelijke verklaring van een deskundige.

Fabius Opleidingen maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Deze cookies maken het mogelijk om content via social media te delen en om de inhoud van deze website en advertenties af te stemmen op uw voorkeuren. Door deze melding te sluiten of gebruik te maken van de website stemt u hiermee in. Meer weten? Bekijk dan ons cookiebeleid.
Sluiten