een leuke baan!
MEER INFO? BEL GRATIS
0800 - 446 4464
MENU  

Examenreglement

Het is van groot belang dat eenieder die bij de examens van Fabius Opleidingen is betrokken goed wordt geïnformeerd. Deze examenwijzer is bedoeld voor docenten, examenleiders en examenkandidaten van Fabius Opleidingen.
De examenwijzer bestaat uit een algemeen gedeelte waarin afspraken en regels over de examens zijn opgenomen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan specifieke informatie per opleiding.
1
Algemeen
1.1
Toelatingseisen
Fabius Opleidingen heeft géén open toelating tot de examens. Deelname is voorbehouden aan de cursisten van FABIUS OPLEIDINGEN. Voor het volgen van de opleidingen gelden geen eisen ten aanzien van de vooropleiding van de kandidaat.
1.2
Identificatie
Bij deelname aan een van onze opleidingen moet bij aanvang van de opleiding een kopie van het identiteitsbewijs van de kandidaat worden ingeleverd. Bij het examen moeten de kandidaten een origineel identiteitsbewijs kunnen overleggen.
1.3
Benodigdheden voor de kandidaten tijdens het examen
Voor de schriftelijke examens hebben de kandidaten nodig:
♦ schrijfgerei
♦ extra papier voor het maken van notities,
♦ een rekenmachine bij rekenen.
Indien het noodzakelijk is dat hiervan wordt afgeweken, dan zal dit vooraf aan de docent en kandidaten kenbaar worden gemaakt.
Voor de examinering van de praktijkvaardigheden op de computer worden door het opleidingsinstituut computers ter beschikking gesteld. De voor examinering noodzakelijke documenten worden aangeleverd op losse gegevensdragers (bijvoorbeeld memoriesticks).
2
Procedures examens
2.1
Examenleider
Tijdens het examen is een examenleider aanwezig. De examenleider is iemand van de onderwijsinstelling. Deze persoon is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken op de locatie zelf (tafels uit elkaar, rust, aanwezigheid van de benodigde materialen, etc.). Hij moet objectief beoordelen of het examen naar behoren verloopt. Hij controleert of alle examenopgaven teruggaan naar het opleidingsinstituut (ook de niet -gebruikte). Wanneer gebruik gemaakt is van papier voor het maken van notities, dan moet dat door de examenleider worden ingenomen en samen met de examens worden geretourneerd aan het opleidingsinstituut.

Frauduleus handelen
De examenleider is bevoegd kandidaten die zich voor, tijdens en/of na het examen naar zijn oordeel aantoonbaar aan frauduleus handelen hebben schuldig gemaakt, van verdere deelneming aan het examen uit te sluiten. Onder frauduleus handelen wordt verstaan het bedrieglijk handelen van een kandidaat dat er op gericht is het vormen van een juist oordeel over zijn inzicht en vaardigheden te belemmeren of onmogelijk te maken. De examenleider brengt de kandidaat op de hoogte van zijn bevindingen. Het werk van de betrokken kandidaat wordt niet beoordeeld en er wordt geen resultaat verstrekt.
2.2
De kandidaat
De kandidaat dient ruim voor aanvang van het examen aanwezig te zijn, zodat het examen op het aangegeven tijdstip kan starten. Bij te laat komen beslist de examenleider of de kandidaat alsnog mag starten met het examen.
Het is de kandidaat niet toegestaan het examenlokaal binnen 50 minuten na aanvang te verlaten.
Na aanvang van het examen tot en met het verlaten van de examenruimte in verband met beëindiging van het examen is het de kandidaat niet toegestaan:
♦ andere dan de uitdrukkelijk toegestane of verstrekte hulpmiddelen te gebruiken of voor handen te hebben;
♦ contact te hebben met de medekandidaten;
♦ telecommunicatieapparatuur in welke vorm dan ook te gebruiken, voor handen en ingeschakeld te hebben;
♦ te roken.
Na afloop van het examen dient de kandidaat de uitwerking van het examen, alle daartoe verstrekte informatie en gemaakte notities in te leveren bij de examenleider.
3
Beoordeling en normering
De uitwerkingen van de schriftelijke examens worden in beginsel door één persoon beoordeeld met inachtneming van de beoordelingsnormen zoals die aangegeven zijn in de uitwerking van de examens. Een tweede beoordelaar wordt steekproefsgewijs ingeschakeld.
De normering van de praktijkvaardigheidsexamens op de computer wordt bepaald door de instantie die de examens aanlevert.
De beoordeling van de examens wordt uitgedrukt in een geheel cijfer zonder decimalen. Bij de afronding dient het decimaal 5 of hoger naar boven en het decimaal 4 of lager naar beneden te worden afgerond. Indien een examen door twee mensen is beoordeeld, is het gemiddelde van de twee cijfers na afronding het eindresultaat.
4
Inhoud diploma’s en eindbeoordeling
4.1
Inhoud diploma telefoniste/receptioniste
Het schriftelijke examen telefoniste/receptioniste bestaat uit de modules:
♦ Telefoneren (waaronder Nederlands)
♦ Kantoorvaardigheden (waaronder Nederlands)
Het examen praktijkvaardigheden omvat:
♦ Word
♦ Toetsenbordvaardigheid op de PC (130 aanslagen per minuut)
Examenwijzer  2 van 4
Voor het behalen van het diploma dient de kandidaat gemiddeld minimaal het cijfer zes te hebben. Dat betekent een minimum puntentotaal van 24.
Daarbij moet ook aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
♦ Geen van de resultaten mag lager zijn dan 5.
♦ Er mag maximaal 1 verliespunt zijn behaald.
♦ Bij typevaardigheid moeten minstens 130 aanslagen per minuut worden behaald.
4.2
Inhoud diploma administratief medewerker
Om te kunnen deelnemen aan de examens voor administratief medewerker, moeten de 4 modules van telefoniste/receptioniste eerst zijn gemaakt.
♦ Het aanvullende schriftelijke examen voor administratief medewerker bestaat uit rekenvaardigheid
♦ Het examen praktijkvaardigheden betreft Excel
Voor het behalen van het diploma dient de kandidaat gemiddeld minimaal het cijfer zes te hebben. Dat betekent een minimum puntentotaal van 36. Daarbij moet ook aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
♦ Geen van de resultaten mag lager zijn dan 4.
♦ Er mogen maximaal 2 verliespunten zijn behaald.
4.3
Inhoud diploma financieel administratief medewerker
Om te kunnen deelnemen aan de examens voor financieel administratief medewerkster, moet eerst het onderdeel administratief medewerker met goed gevolg zijn afgelegd.
♦ Het aanvullende schriftelijke examen voor financieel administratief medewerker bestaat uit Boekhouden
♦ Het examen praktijkvaardigheden betreft Computerboekhouden met Account-View
Voor het behalen van het diploma dient de kandidaat gemiddeld minimaal het cijfer zes te hebben. Dat betekent een minimum puntentotaal van 12. Geen van de resultaten mag lager zijn dan 5.
4.4
Inhoud diploma secretaresse
Om te kunnen deelnemen aan de examens voor secretaresse, moet eerst het onderdeel administratief medewerker met goed gevolg zijn afgelegd. Het aanvullende schriftelijke examen voor secretaresse bestaat uit:
♦ Zakelijk Nederlands
♦ Zakelijk Engels
♦ Notuleren
Voor het behalen van het diploma dient de kandidaat gemiddeld minimaal het cijfer zes te hebben. Dat betekent een minimum puntentotaal van 18. Geen van de resultaten mag lager zijn dan 5.
4.5
Diploma
Indien de kandidaat is geslaagd, dan ontvangt hij/zij een diploma. Wanneer de kandidaat een onvoldoende heeft behaald, ontvangt de kandidaat een herexamenreglement om de kandidaat te informeren over de herkansingsmogelijkheden. Indien een kandidaat zijn examenwerk wenst in te zien, dan dient de kandidaat hiertoe een afspraak te maken met het hoofdkantoor van Fabius Opleidingen. Het werk kan tot vier weken na de examenuitslag op het hoofdkantoor van Fabius Opleidingen worden ingezien.
5
Herkansingsregeling
Indien een kandidaat niet voldoet aan de gestelde voorwaarden voor het behalen van een diploma, dan mag hij voor één van de onderdelen kosteloos een herexamen afleggen, ongeacht het cijfer dat voor dit onderdeel is behaald.
Ook wanneer herkansing niet zal leiden tot het behalen van het diploma heeft de cursist recht op een herkansing. Dit kan leiden tot een beter resultaat op de beoordelingslijst. Kosteloze herkansingen dienen binnen 3 maanden na de aanvankelijke einddatum van de opleiding te zijn benut. Voor herkansingen na deze periode worden kosten in rekening worden gebracht.
6
Bezwaar en beroep
Een kandidaat kan tegen de uitslag van een examen bezwaar aantekenen. De kandidaat dient daarvoor binnen twee weken na bekendmaking van de uitslag zijn inhoudelijke argumenten betreffende het examen schriftelijk kenbaar te maken bij het management van Fabius Opleidingen. Aan de procedure betreffende het indienen van een bezwaarschrift zijn kosten verbonden.
De uitwerkingen en/of prestaties van de kandidaat worden voor zover mogelijk opnieuw beoordeeld. Het management neemt de geuite bezwaren en de herbeoordeling met motivering van de oorspronkelijke corrector(en) in overweging. Het resultaat dat voortvloeit uit de herbeoordeling wordt in plaats gesteld van het oorspronkelijke resultaat. Dit houdt in dat het resultaat niet alleen omhoog maar ook omlaag kan gaan of gelijk blijft.
De kandidaat wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van het besluit op zijn bezwaar. Het resultaat dat wordt vastgesteld na behandeling van het bezwaarschrift is bindend.
7
Bijzondere gevallen
In bijzondere gevallen kan de directie besluiten dat een kandidaat op een andere wijze één of meer examens aflegt.
Onder bijzondere gevallen wordt verstaan:
♦ Medische indicatie waaruit blijkt dat de kandidaat het examen onmogelijk schriftelijk kan afleggen. Een schriftelijke verklaring van een terzake kundige is noodzakelijk.
♦ Dyslexie: Kandidaten die een dyslexieverklaring kunnen overleggen hebben recht op 30 minuten extra examentijd. Op verzoek kan een A3-versie van het examen met vergrootte tekst worden aangeleverd.
♦ Nederlands is niet de moedertaal. Wanneer de kandidaat korter dan vijf jaar in Nederland verblijft, heeft hij recht op 30 minuten extra examentijd. Hij mag ook een Nederlands handwoordenboek gebruiken.
♦ Problemen met motoriek: de kandidaat mag gebruik maken van een computer om het examen uit te werken.
Om in aanmerking te komen voor een of meer van bovenstaande aanpassingen, moet een schriftelijk verzoek worden ingediend bij het hoofdkantoor van Fabius Opleidingen in Oosterhout. In dit verzoek moet duidelijk worden aangegeven welke aanpassing gewenst is en wat daarvoor de reden is. Dit moet bij voorkeur gepaard gaan met een schriftelijke verklaring van een deskundige.